Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirketin oyun programları yazılım faaliyeti hk.

Başlık:Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirketin oyun programları yazılım faaliyeti hk.
Tarih:14/08/2012
Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[5-2012/105]-2555
Kapsam
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı:B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[5-2012/105]-2555 14/08/2012
Konu:Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirketin oyun programları yazılım faaliyeti
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Galata Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, Şirketinizin … Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki şubesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde oyun programlarının yazılım faaliyetiyle iştigal ettiği ve söz konusu faaliyetinizin 60 no.lu KDV Sirkülerinde KDV istisnası kapsamı dışında tutulduğu belirtilerek, oyun programları yazılım faaliyetiniz için 4691 sayılı Kanunda düzenlenen kurumlar vergisi, gelir stopaj ve SGK prim desteklerinden faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;
“…
c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

l) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,
ifade eder.”
hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinde ise;
“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.
….”
hükmü yer almaktadır.
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde söz konusu istisnanın uygulamasına yönelik olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnasının Kapsamı” başlıklı bölümünde de;
“Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.
Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayri maddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.
Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmi hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.
….”
açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, 4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların taşınması halinde, Şirketinizin Ankara Bilkent Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki yürüttüğü oyun programları yazılımı faaliyetinden elde edilen kazançların, 1 seri no.lu Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisinden müstesna tutulması mümkündür.
Öte yandan, Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki şubenizde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve destek personelinizin bu görevleri ile ilgili ücretleri de 31.12.2023 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır.
SGK prim desteğinden faydalanıp faydalanamayacağınız konusunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Error: Contact form not found.

Ekran Resmi 2017-07-12 08.48.54.png

Teknokent muhasebesi

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 2001 yılında mevzuata girmiş olup kanunun ana amacı üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Bahsi geçen amacın sağlanması için vergi mevzuatında çeşitli olanaklar yaratılmış ve bölge işleticisi ve bölgede faaliyet gösteren firmaların kazancı belirli süreler ile gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulduğu gibi, bölgede faaliyet gösteren firmaların çalışanlarının elde ettiği ücretler her türlü vergiden istisna edilmiştir. Diğer taraftan, mükelleflere KDV ve damga vergisi açısından istisna ve muafiyetler sağlanmıştır. Makalemizde söz konusu vergi istisna ve muafiyetleri açıklanacaktır. Ek olarak, söz konusu istisna ve muafiyetlerin uygulamasına ilişkin tereddüde neden olan hususlar ve tartışmalı konulara da ayrıca yer verilecektir.

1. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Sağlanan Vergi İstisna ve Muafiyetleri
Teknoloji geliştirme bölgelerinin amacına ulaşması adına bölgede elde edilen bazı kazanç unsurları gelir ve kurumlar vergisinden belirli bir süre ile istisna edilmiş, benzer şekilde bölge yöneticisi şirkete damga vergisi muafiyeti sağlanmış ve bölge de istihdam edilen personelin ücretleri damga vergisi ve gelir vergisinden belirli koşullar altında belirli süreler ile istisna edilmiştir. Makalemizin bu kısmında sırasıyla gelir ve kurumlar vergisi kazanç istisnası, ücret istisnası ve damga vergisi istisnasına değinilecektir.